Навигация

Кариери

ЕТАП „ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРВЮ”

съгласно Наредба Iз-9/09.01.2012г.


 

ПРОЦЕДУРА

Заключителното интервю се организира и провежда по специализирана методика за провеждане на заключително интервю с кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР, в която се определя елиминаторен праг.

На етапа "Заключително интервю" кандидатът се явява по график пред конкурсната комисия. За да бъдат допуснати, кандидатите се класират по бал, образуван като математически сбор от резултатите по предходните етапи. Броят им е равен на обявените вакантни длъжности, умножени по коефициент 2


ЦЕЛ

Със заключителното интервю се проверяват професионалната мотивация, деловите качества, познанията и уменията на кандидатите за държавни служители в МВР.
Конкурсната комисия оценява кандидатите чрез въпроси, свързани с техния минал професионален и житейски опит, задаване на проблемни ситуации (казуси) и проверка на свързани с бъдещата дейност общодостъпни познания.

Оценяването на кандидатите се извършва в следните три области:

  • оценка на професионалната мотивация и отношението на кандидата към бъдещата професионална кариера в МВР - отчитат се дългосрочността на плановете за професионална реализация в МВР, реализмът на мотивацията и степента на нейната свързаност със съдържателните аспекти на конкретната професионална дейност, лоялността на кандидата към принципите на работата и обществените функции на МВР. Максимално 8 точки;
  • оценка на деловите качества на кандидатите - проверяват се уменията на кандидата за ефективно планиране на собствената дейност и за контрол на резултатите от нея, коректността и ангажираността на кандидата с изпълнението на възложените задачи, работоспособността му и устойчивостта на физически и психични натоварвания. Максимално 12 точки;
  • оценка на професионално значими качества, способности, умения и познания - проверяват се уменията на кандидатите за разрешаване на проблемни ситуации, подобни на възникващите в реалната професионална дейност, уменията и способностите на кандидатите да разрешават междуличностни конфликти, да участват активно в групови дейности и екипи, тяхната обща култура, социална зрялост и морална устойчивост. Максимално 10 точки.


РЕЗУЛТАТИ

Членовете на конкурсната комисия оценяват самостоятелно всеки кандидат по всяка от областите и отразяват резултатите в карта за оценка.
Резултатът на кандидата от заключителното интервю е средна аритметична стойност от оценките на членовете на комисията.
Средна аритметична оценка, по-малка от 1,00 по една от областите, върху които се провежда интервюто, води до елиминиране на кандидата от класирането за съответния конкурс.

Кандидатите, които не са преминали елиминаторния праг на етапа "Заключително интервю", отпадат от участие в конкурса.

Конкурсната комисия обявява резултатите от етапа "Заключително интервю" и извършва крайно класиране по бал на кандидатите, преминали елиминаторния праг. Балът се образува като математически сбор от бала по предходните етапи и оценката на резултатите от етапа "Заключително интервю".