Навигация

Кариери

ЕТАП „ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ”

съгласно Наредба Iз-1809/03.09.2012г.
ПРОЦЕДУРА


За да участват на етап „Психологическо изследване” кандидатите трябва да са класирани и допуснати до него на базата на резултатите от първия и втория етап от конкурсната процедура. Балът се образува като математически сбор от оценката на получения резултат от етап “Изследване на физическата годност" и оценката на получения резултат от етап "Изследване на интелектуалните способности”.

Броят на допуснатите до третия етап кандидати е равен на обявените вакантни места или длъжности за съответната административно-териториална област или структура, умножени по коефициент 3.


ЦЕЛ

Психологическото изследване има за цел установяване на общите и специфични професионално-значими качества и противопоказания за постъпване на държавна служба в МВР.

Оценяването на психологичната съвместимост се осъществява чрез съпоставка на актуалния личностен профил на кандидата с емпирично установени психологични критерии за успешна адаптация и ефективна реализация на длъжност със съответни функционални задължения.

Личностният профил се изготвя чрез прилагане на стандартизирани личностни въпросници и други психологични методи за оценка на личността и поведението. Личностните профили на кандидати, покрили емпирично установените норми за психологична съвместимост с длъжностните изисквания (от 7 до 30 конкурсни точки) се верифицират с психодиагностично интервю и се изготвя разгърнато психологично заключение.

Кандидатите, оценени с точки от 0 до 6 включително, не преминават елиминаторния праг на етапа.


ПРОВЕЖДАНЕ

Психологическото изследване обикновено се провежда в рамките на един работен ден. При голям брой участници в даден конкурс по преценка и след уточнения със съответното структурно звено, може да бъде създадена организация за провеждане на първата част от етапа (тестовите изследвания) в помещения на МВР, извън сградата на Института по психология.
Психологичното изследване се извършва по график, определен от конкурсната комисия. Започва в 8.30 сутринта след приемане по списък на групата за съответния ден.

Състои се от две части: 

Първа част:
групово попълване на личностни въпросници.
Попълват се различни психологични тестове и въпросници. Изследването се ръководи от психолог, който дава подробни инструкции и указания за работа с тестовете и отговаря на актуални въпроси по процедурата.
Преди започване на тестовото изследване всеки кандидат попълва декларация за информирано съгласие, с която удостоверява своето доброволно участие и готовността си за сътрудничество.
Личностните въпросници се състоят от различен брой твърдения, които засягат разностранни сфери от ежедневната активност на изследваното лице, като то трябва да определи степента на своето съгласие/несъгласие с всяко едно от тези твърдения. Отговорите не се определят като верни и грешни, а служат за оценяване на професионално-значими личностни характеристики.
В хода на изследването е възможно използването и на други допълнителни методи за оценяване на личността.

Втора част: Индивидуално психодиагностично интервю с психолог
Провежда се само с кандидатите, които са покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността (от 7 до 30 конкурсни точки).

Кандидатите с общи психологични противопоказания (0 конкурсни точки), както и кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността (1-6 конкурсни точки), не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.

В интервюто се дискутират въпроси и теми, които се отнасят до жизнения път на кандидата и неговия социален опит до момента. Съобразени са с целта и критериите на оценяването и не позволяват дискриминация на кандидатите на базата на етнически, полов или религиозен принцип.


РЕЗУЛТАТИ

Резултатът се основава на стандартна, единна за всички етапи на конкурса 30-бална скала.

Психологичната съвместимост към длъжностните изисквания се определя по петстепенна скала, отразяваща нивото на съответствие на личностните качества спрямо изискванията за успешна адаптация и ефективна реализация.

РЕГИСТРИРАНИ СА ОБЩИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:  0 т.
НЕ ПОКРИВА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: 1-6 т.
ПОКРИВА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: 7-12 т.
ПОКРИВА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: 13-24 т.
ПОКРИВА ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: 25-30 т.

Кандидатите, оценени с точки от 0 до 6 включително, не преминават елиминаторния праг на етапа и не участват в класирането.
Кандидатите, оценени с точки от 7 до 30 включително участват в класирането за следващия етап.


Резултатът от психологическото изследване важи само за конкретния конкурс.